PRZYŁĄCZA WODNE
I KANALIZACYJNE

WIĘCEJ

ROZBUDOWA
SIECI

WIĘCEJ

UKŁADANIE
KOSTKI

WIĘCEJ

ROBOTY
ZIEMNE

WIĘCEJ

Do podłączenia budynku do kanalizacji konieczne jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – oznacza to określone czynności zarówno w ramach przygotowywania dokumentacji, jak i również prace ziemne, aby doprowadzić instalację. Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy projektowania i budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

 

Etap projektowy

 

1. Przygotowanie wniosku

Następnym krokiem jest przygotowanie wniosku do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o podanie warunków technicznych dotyczących planowanego przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Wniosek mogą złożyć właściciele nieruchomości lub też inna osoba do tego upoważniona.

 

2. Wybór miejsca podłączenia kanalizacji i wyprowadzenia ścieków

Zgodnie z projektem architektonicznym budynku oraz projektem instalacji należy wybrać dogodne miejsce przyłączenia do głównego kanału sanitarnego. Należy również wskazać miejsce wyprowadzenia ścieków z budynku.

 

3. Ustalenie szczegółów dotyczących przykanalika

Konieczne jest ustalenie trasy przykanalika wspólnie z ZUDP (Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), wyznaczenie jego spadku oraz rzędnych początkowych i końcowych, liczby i typu przyborów sanitarnych, dokonanie obliczeń sanitarnych.

 

4. Skompletowanie dokumentacji

Po wykonaniu powyższych czynności można zebrać całą dokumentację techniczną i uzgodnić wykonanie przyłącza w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w swoim mieście.

 

Etap budowlany

 

1. Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza

Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić zamiar budowy przyłącza kanalizacyjnego do odpowiednich organów administracyjnych. Gdy w terminie do 30 dni nie zostanie przekazane odwołanie od złożonego wniosku, można przystąpić do budowy.

 

2. Zawiadomienie ZWiK o planowanych pracach

Konieczne jest także powiadomienie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o planach rozpoczęcia budowy przyłącza.

 

3. Budowa przyłącza kanalizacyjnego

Kolejny krok to budowa przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z ustalonym projektem.

 

4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Po wykonaniu budowy przyłącza należy przygotować geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

 

5. Formalności w ZWiK

Końcowe czynności to zgłoszenie zakończenia budowy przyłącza do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej, a następnie podpisanie umowy o odprowadzanie ścieków oraz montaż urządzeń pomiarowych.

 

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji!

przyłącze kanalizacyjne

Kontakt

Zielonki Parcela
ul. Osiedlowa 68
05-082 Stare Babice
506 348 127
biuro@kr-instal.pl

KR INSTAL

Osiedlowa 68 05-082 Stare Babice,
Phone: 506 348 127